Онкотрон 2 mg/ml инжекционен/ инфузионен разтвор


Онкотрон е медикамент показан за лечение на метастатичен карцином на гърдата, малигнен лимфом, остри левкемии, първичен хепатоцелуларен карцином, овариален карцином, мултиплена склероза.Други продукти от Онкология