За нас

Екофарм ЕООД е сред водещите фармацевтични компании в България. Дружеството присъства на пазара от над 18 години с маркетинг и дистрибуция на широка гама оригинални и генерични лекарства на утвърдени световни компании. Екофарм има опит и във фармацевтичното производство. Компанията е основана през 2000 г. като приемник на немската фирма ASTA Medica.


Собствените продуктови марки на Екофарм са добре познати и приети на българския пазар, благодарение на съчетанието от безкомпромисно качество, висока ефективност, иновативност и достъпност.


Екофарм притежава:


• Разрешение за производство и внос на лекарствени продукти;


• Разрешение за сертифициране на стерилни и нестерилни лекарствени продукти, съхранение и разпространение;


• Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия, храни и козметични продукти;


• Лиценз за дейности с наркотични вещества за медицински цели;


• Сертификат за Добра производствена практика;


• Сертификат за съответствие със стандарта ISO 9001 – 2008.


Всяка конкретна дейност на компанията се основава на стандартни оперативни процедури, изготвени според изискванията на законодателството в областта на фармацевтичния бизнес и на стандартите за качество и ефективност.


GE pharmaceuticals е съвместна инвестиция на австрийската генерична компания Genericon и Екофарм за съвременно и високотехнологично фармацевтично производство. Заводът на GE pharmaceuticals е разположен в Ботевград. Той спечели приза „Производствена сграда на годината“ през 2006г.


В Екофарм работят висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, обединили усилията си за изграждане на модерен бизнес, обвързан с идеята за подобряване на здравето и качеството на живот. Прилагането на високи етични стандарти, непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите и стриктното спазване на националното и европейското законодателство са водещи корпоративни принципи и елементи от обществената отговорност на Екофарм.


Управител на Екофарм е д-р Петър Велев.

 

Политика по качество

 

“Екофарм” ЕООД е водеща фармацевтична компания в България. Основните дейности на дружеството са:

 

 1. Внос, търговия на едро и дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки и козметични продукти

 2. Производство на лекарствени продукти.

  Обхвата на дейностите на “Екофарм” ЕООД  като производител са сертифициране, освобождаване, съхранение и разпространение на лекарствени продукти.

  Екофарм ЕООД има разработени и внедрени Системи за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015, Добрата дистрибуторска и Добрата производствена практика, както и Добра практика по проследяване на лекарствената безопасност.

  Дейността на дружеството се осъществява от висококвалифициран екип от медицински и други специалисти. Продуктите, с които търгува дружеството се съхраняват в съвременен и модерен склад.

  При осъществяване на основната дейност “Екофарм” ЕООД се стреми да бъде лидер на фармацевтичния пазар като:

 

 1. Спазва приложимото за дейността си законодателство на Република България и ЕС;

 2. Прилага съвременна дистрибуторска практика, създава и поддържа иновативни и надеждни условия за внос, съхранява и дистрибутира лекарствени и други продукти за здравето и красотата на потребителите;

 3. Стреми се да удовлетвори очакванията на всички заинтересовани страни, като поддържа коректно сътрудничества на базата на взаимно доверие, изгодни условия на работа, запазване на добри професионални отношения;

 4. Определя ясни критерии за подбора и оценката на доставчиците за изграждане на взаимноизгодни отношения при осигуряване на висококачествени материали/продукти;

 5. Качествено, бързо и коректно обслужва своите клиенти, чрез специално обучени и тясно профилирани експерти, обезпечени с необходимия високотехнологичен материален ресурс;

 6. Прилага процесен подход при протичането и управлението на взаимосвързани процеси;

 7. Управлява рисковете си и използва възможностите за изпълнение на целите си и предотвратяване на негативни последствия;

 8. Постоянно разширява продуктовата си листа с нови, съвременни, актуални за българския пазар лекарствени продукти с цел повишаване качеството на живот на потребителите;

 9. Непрекъснато усъвършенства квалификацията на служителите, професионалното развитие и мотивация на персонала и повишава качеството на труда, чрез провеждане на вътрешнофирмени обучения, семинари и мероприятия, както и чрез използване на външни за фирмата специализирани обучителни организации;

 10. Ясно разпределя отговорностите по нива, функции и проекти за гарантиране на по-голяма съпричастност на персонала.

 11. Налага спазване на 4-ри основни принципа при управление на процесите и проектите: технологична дисциплина, интегриран подход (екипна работа), правила и процедури, бранд репутация навън и навътре в дружеството;

 12. Осигурява съответствие с текущите изисквания на Системата за управление на качеството, както и непрекъснато подобрение на нейната ефективност.

 13. Осъзнава отговорността си за поддържане на работеща Система за управление, която да гарантира съвместимост на Политиката по качеството и изпълнението на целите и стратегията на организацията, интегрирайки изискванията на Системата за управление в бизнес процесите.

 14. Осигурява система за комуникации и управление на документирана информация, така че да се осигурят условия за вземане на правилни информирани решения;

 15. Осигурява непрекъснато подобрение чрез постоянно наблядение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки за оптимизирането им и подорбяване на ефективността;

 16. Планира и реализира подходящи инвестиции съобразно целите на дружеството;

  Ръководството на Екофарм ЕООД гарантира:

 17. Създаване, разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по качеството, включително извършване на периодичен преглед за адекватност и актуалност.

 18. Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по качеството и реализиране на целите на дружеството;